روابط بین تغذیه، سلامت انسان و منبع غذای گیاهی با دانه های جو

درک روابط بین تغذیه، سلامت انسان و منبع غذای گیاهی از بالاترین اولویت ها برای سلامت عمومی است. بنابراین، افزایش محتوای مواد معدنی مانند آهن (Fe)، روی (Zn) و سلنیوم (Se) در دانه جو (Hordeum vulgare L.) یک نیاز ضروری برای بهبود ارزش غذایی دانه جو در غلبه بر سوء تغذیه و پیامدهای بالقوه آن است.

این مطالعه با هدف تسریع تقویت زیستی دانه‌های جو با روشن کردن اساس ژنتیکی تجمع روی، آهن و سلنیوم در دانه‌ها انجام شد که به بهبود کیفیت تغذیه جو کمک می‌کند.

یک مطالعه انجمن گسترده ژنومی (GWAS) برای شناسایی معماری ژنتیکی تجمع روی، آهن و سه دانه دانه در 216 پیوند جو بهاره طی دو سال انجام شد. همه توده ها توسط نشانگرهای مولکولی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی (SNPs) ژنوتیپ شدند.

مقادیر وراثت پذیری معدنی از متوسط ​​تا زیاد در هر دو محیط آشکار شد. قابل‌توجه است که تنوع فنوتیپی طبیعی بالایی برای تجمع ریزمغذی‌ها در جمعیت مورد استفاده وجود دارد. نشانگرهای SNP با LD بالا (222 SNP) با تمام ریزمغذی‌های موجود در دانه‌های قیمت جو سیاه در دو محیط به‌علاوه آبی‌ها مرتبط هستند. سه ناحیه ژنومی بر اساس LD شناسایی شدند که برای موثرترین نشانگرهایی که با بیش از یک صفت ارتباط داشتند، شناسایی شدند.

قوی‌ترین پیوندهای صفت SNP از نظر فیزیکی در ژن‌هایی قرار دارند که ممکن است در هموستاز روی و آهن دانه نقش داشته باشند. دو ژن کاندید احتمالی به ترتیب به‌عنوان فاکتور رونویسی خانواده حلقه مارپیچ پایه (BHLH) و پروتئین شبه اتصال پروموتر Squamosa مشروح شدند و به‌عنوان کاندیدهایی برای افزایش تجمع روی، آهن و سه دانه پیشنهاد شده‌اند.

این یافته‌ها اساس ژنتیکی تجمع روی، آهن و سلنیوم در دانه‌های قیمت جو دو سر پرک را روشن می‌کند و این پتانسیل را دارد که به اصلاح‌کنندگان گیاه در انتخاب توده‌هایی با غلظت عناصر ریز مغذی بالا برای افزایش کیفیت دانه و در نهایت سلامت انسان کمک کند.

 • منابع:
  1. Genetic analysis toward more nutritious barley grains for a food secure world
 • تبلیغات: 
  1. خودکاری که چارلز دیکنز با آن کتاب خود را نوشت
  2. دفتری که ورقه های آن از طلا است
  3. نکاتی که برای رسیدن به موفقیت حتما باید یادداشت کنید!
  4. ساخت سررسید با کاغذهایی که پاره نمی شوند!